Lezingen en cursussen

You are here

Over Kees Hulsman:

Kees Hulsman is een internationaal erkend expert op het terrein van de verhoudingen tussen Moslims en Christenen in Egypte. Hij is de oprichter van Arab-West Report/Dialogue Across Borders en verzorgde lezingen in verschillende Europese landen, de VS, Zuid-Korea en Australie en in Egypte aan de Cairo en Azhar Universiteit. Kees Hulsman beschikt over kontakten in alle lagen van de samenlevingen in verschillende Arabische landen. Hij heeft vele leiders persoonlijk leren kennen zoals Paus Shenouda (1923-2012) en de Jordaanse prins Hassan maar deed ook onderzoek in de meest afgelegen dorpen. Kees studeerde niet-Westerse Sociologie in Leiden waarbij het accent lag op de studie van Christenen in Islamitische landen. Na enkele jaren directeur geweest te zijn van verschillende Nederlandse emigratie organisaties vertrok Hulsman met zijn Koptische vrouw en kinderen in 1994 naar Egypte waar hij de electronische publikatie Arab-West Report (vanaf 2022 Dialogue Across Borders genoemd) oprichtte en een daaraan gekoppelde electronische bibliotheek voor de studie van de verhoudingen tussen Moslims en Christenen, de Arabische wereld en het Westen.  In 2022 droeg hij zijn werk in Egypte over aan Dr. Matthew Anderson, voorheen docent Islam aan de Georgetown University, VS. In 2024 benoemde het bestuur van de Arab-West Foundation Hulsman als directeur. Hulsman's Curriculum Vitae kunt u opvragen.

Voor wie?

Deze lezingen zijn bij uitstek geschikt voor iedereen met een algemene belangstelling voor de Arabische wereld en in het bijzonder Egypte, de verhoudingen tussen Moslims en niet-Moslims, scholen, HBO opleidingen, universiteiten en buurt organisaties.

Kees Hulsman schreef op verzoek van Kerkinactie (PKN) een voorstel voor themas die behandeld kunnen worden en die allemaal onder een thema gebracht kunnen worden:

Solidair zijn met Christenen in de Arabische/Islamitische wereld vraagt kennis want:

-          Daarmee kun je beter hulp bieden

-          Daarmee voorkom je ook vooroordelen ten opzichte van Moslims waardoor vaak alleen maar meer schade wordt aangericht.

Meerdere avonden kunnen een cursus op maat worden waarin rekening gehouden kan worden met specifieke wensen van de uitnodigende partij.

Opzet:

De avonden of cursus kunnen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld Christenen uit de Arabische wereld en/of Moslims uit uw omgeving uit te nodigen. Discussies over de verhoudingen tussen Moslims en Christenen in de Arabische/Islamitische wereld gaat ook Moslims aan. Door samen daarover te praten kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan en worden vooroordelen doorbroken.

De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
1)      Worden Christenen in Egypte vervolgd? (1)

Vertoning van de film "Inzicht" over de vermeende ontvoering van een Christelijk meisje door Moslims dat niet juist bleek te zijn. De film waarschuwt tegen een te groot vertrouwen in media rapportages en geeft een goed overzicht over vele themas die van belang zijn voor een beter begrip tussen Moslims en Christenen inclusief een goed samenleven in het dagelijks leven maar ook sociale problemen, een cultuur van eer en schande, problemen rond bekeringen van de ene godsdienst naar de ander, en kerkenbouw.

2)  Worden Christenen in Egypte vervolgd? (2)

We zullen zien dat sociale problemen, armoede en overbevolking vaak een hele grote rol spelen bij spanningen tussen Moslims en Christenen. We analyseren verhalen over vervolgingen en laten daarmee zien dat Christenen het moeilijk kunnen hebben, maar dat je dat vaak niet als vervolging mag omschrijven.  De keuze van de voorbeelden kunnen in overleg met de ontvangende partij samengesteld worden. Bijvoorbeeld:

-          Achtergronden van gebruik van geweld zoals de aanslag op Christenen die een kerk in Nag al-

        Hamadi, Zuid Egypte, verlieten

-          Spanningen rond het klooster van Abu Fana, aan de basis daarvan lag een land conflict

-          Beweerde kidnappingen van Christelijke meisjes, met een film van 20 minuten

-          Kerkenbouw; gehinderd of niet?

Ontvangende partijen moeten een keuze maken voor een voorbeeld die dan verder op de avond uitgewerkt zal worden. Er zijn ook meerdere avonden mogelijk waarbij meerdere voorbeelden worden uitgewerkt.

3)      Bouwen aan wederzijds begrip tussen Christenen en Moslims in Egypte
Spanningen benoemen en oplossingen zoeken

-          Rol van overheid, media en kerken bij conflicten tussen Moslims en Christenen

        in Egypte

-          Werken aan conflict beheersing

-          Reconcilliation

Vertoning van een powerpoint presentatie over het werk van Arab-West Report/Dialogue Across Borders en rapporten over het ontstaan van conflicten en Egyptische pogingen die te beheersen.

4)      Evangelisatie en bekeringen

Moslims verzetten zich tegen zendingswerk van Christenen onder Moslims. Een overgang van Islam naar Christendom wordt zelden geaccepteerd. Maar ook Christenen in Egypte verzetten zich tegen Islamitische pogingen Christenen tot de Islam te bekeren. Dat verzet is anders omdat Christenen een minderheid zijn.

Voorbeelden worden gegeven van bekeringen van Moslims naar Christen en van Christen naar Moslim.

Achtergronden van spanningen:

5)      Polemische geschriften

Voorbeelden van Christelijke polemiek tegen Moslims en Moslim polemiek tegen Christenen. Polemische uitingen kunnen heel goed spanningen oproepen en conflicten uitlokken.

6)      De confrontatie der symbolen

Zowel Christenen en Moslims proberen hun symbolen zo luid en duidelijk neer te zetten in het publieke domein. Voorbeelden:

-          Kerkenbouw, vaak betreft het bezwaar aan Moslimzijde dat dit het publieke beeld van de

       omgeving veranderd. Bezwaren betreffen dan vooral een kerktoren, grote kruizen.

-          Christelijke processies zijn alleen in Christelijke gebieden mogelijk

-          In de tijd van Paus Shenouda, trok hij zich terug in zijn klooster als hij boos was en daarmee druk op autoriteiten wilde uitoefenen

-          Sinds begin jaren 70tig het gebruik van microfoons voor de oproep van het Islamitische

       gebed

-          Publiek presentie Islam op straat

Conflicten draaien juist vooral om deze symbolen.

7)      De gevolgen van een magisch wereldbeeld. Volksgeloof in Egypte.

Mulids, heiligen vieringen Reliquien Wonderverhalen, bijvoorbeeld de verschuiving van de berg Muqattam door gebed Maria verschijningen

Wonderverhalen vindt men bij zowel Christenen als Moslims, bijvoorbeeld de boom met de namen van Mohammed ingegrifd, 60,000 jaar vagevuur, een alternatieve hajj in Mecca. Toch is er een verschil: De Koptisch Orthodoxe kerk probeert het volksgeloof binnen de kerk te trekken. Traditionele Islam geleerden verwerpen deze vormen van volksgeloof juist.

Het magische wereldbeeld staat tegenover het rationele wereldbeeld zoals dat in Europa dominant is. Het magische wereldbeeld is niet alleen aanwezig bij simpele eenvoudige Egyptenaren maar wordt ook gevonden bij chirurgen, IT developers, ingenieurs, etc.

Besef dat Christenen in Egypte niet noodzakelijk dezelfde beleving van godsdienst hebben als die van Christenen in Nederland. Die kennis is een essentiële voorwaarde voor de dialoog tussen kerken en een dialoog met de Islam.

8)      De Heilige Familie traditie

Mattheus 2 bericht over de vlucht van Maria, Jozef en het kind Jezus naar Egypte. Maar waar ze dan in Egypte geweest zijn vermeldt de Bijbel niet. Kopten weten je echter precies te vertellen op welke vierkante meter ze hebben gerust of geslapen. De Heilige Familie traditie is een prachtig uitgewerkt mythisch verhaal dat tot de 4e eeuw kan worden gedateerd en dat door de eeuwen is uitgegroeid tot een prachtige route beschrijving waar veel Christenen in Egypte ook echt in geloven.  Opmerkelijk is dat de route beschrijving pas net voor het jaar 2000 tot stand is gekomen op verzoek van het Egyptische ministerie van tourisme dat Christelijk tourisme naar Egypte wil stimuleren. We hebben daar een prachtige website van gemaakt. De traditie is mooi en is direct en indirect verbonden met vele Bijbelse passages maar kan soms ook gevaarlijk zijn als pogingen worden gedaan de publieke presentie van Christenen naar een gebied te verplaatsen waar zij niet eerder is geweest. Een voorbeeld daarvan waren pogingen een 1e eeuwse bron op een plaats van faraonische opgravingen in een Christelijk pelgrimage centrum te veranderen.

9) Egypte in de Bijbel

 Vele Christenen in Nederland houden zich bezig met de plaats van Israel in de Bijbel maar de plaats van Egypte in de Bijbel, na Israel het land dat het meeste wordt genoemd, wordt enorm onderbelicht. Kees Hulsman kan een prachtig beeld geven van de plaats van Egypte in de Bijbel, inclusief het plaatsen van de verhalen van Jozef en de Israelieten in het land Goshen in historisch perspectief, de profetie over Egypte in Jesaja 19 en veel meer.

10)      Diversiteit binnen de Islam

De Islam is niet eenvormig. Er bestaan meerdere benaderingen van de Islam. Bijvoorbeeld: sufis, volksgeloof, fundamentalisten waaronder wahabis. Ook zijn er gerenommeerde Moslim vrijdenkers als Sayyid al-Qimny. Al deze stromingen en denkrichtingen hebben hele verschillende denkbeelden over Christenen en het Christelijk geloof.

11)      Autoritair regiem en godsdienst

Egypte is een politie staat, wat betekent dat?

Het is ook een staat met weinig controle op veel terreinen waaronder landregistratie, tegengaan van biltaga, dat zijn gewelddadige vormen van burgers om het eigen recht in handen te nemen.

Censuur ivm angst voor publieke onrust

Bekeringen zijn een zaak van publieke orde

Corruptie

12)   Egyptische culturele factoren in de relatie tussen Moslims en Christenen

Egypte als klassen samenleving, eer en schande, groepseer, bloedwraak. Bloedwraak is in Egypte meer dan oog om oog en tand om tand. Als iemand een oog is uitgeslagen van een clan dan mag een lid van de andere clan een willekeurig lid van de eerste clan ook een oog uitslaan. Het is niet langer meer een op een maar een clan kan besluiten dat een daad vijfvoudig gewroken moet worden, bv omdat de clan een hogere status heeft of het eerste slachtoffer een hogere opleiding had.

13)   Kerkgeschiedenis van de kerken in Egypte en/of Midden-Oosten

Van St. Mark tot Paus Tawadros, theologische debatten uit de eerste eeuwen, de moord op Hypatia in het begin van de 5e eeuw dat tot op de dag van vandaag nog tot debatten in Egypte leidt.  De komst van de Islam, kerk onder Islam en het ontstaan van de Protestantse en Katholieke kerken in Egypte. Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis op een avond.

14)   Kerkhervormingen binnen de Koptisch Orthodoxe Kerk van Egypte

De zondagschool bewegingen en de verschillende stromingen daarbinnen. Hierbij komen belangrijke hervormers als Pater Matta al-Meskeen en Paus Shenouda aan de orde.

15)   Wat er vooraf ging aan de Armeense genocide

Armeens en Turks nationalisme als factoren die tot de genocide leidden

16)   Verdwijning van Christenen uit het Midden-Oosten

Een voortdurende achteruitgang van Christenen in de afgelopen honderd jaar sinds de Armeense genocide door  emigratie en bekeringen tot de Islam. Statistieken en discussies over statistieken.
Reader:

Een cursus kan op maat worden gemaakt en betreft een aantal onderwerpen die hierboven genoemd zijn. Voor vrijwel elk onderwerp kunnen vooraf Engelse achtergrond teksten uit Arab-West Report worden aangeleverd zodat mensen zich kunnen voorbereiden. Voor een cursus kan een reader voorbereidt worden.

Voorbereiding nodig van de uitnodigende partij:

Apparatuur voor powerpoint presentatie, computer en beamer

Kosten:

In onderling overleg

In veel burgelijke gemeenten zijn er fondsen voor burgerschap en integratie. Als kerkelijke gemeentes lokale Moslims en andere belangstellenden buiten de gemeente bij de avonden betrekken kunnen zij mogelijk voor een subsidie in aanmerking komen omdat deze avonden heel goed gebruikt kunnen worden om onderling begrip te creëren tussen verschillende groepen in onze samenleving.

Contact:  [email protected]